the weekly burrito Î buy is the ønly thïng keeping me alive
I hòpe you‘ll gët bettêr søn
th@nk ÿou :)
Another BLESSED day ^·^
1 hope someone ruins your weëklÿ burrito rituál før ÿou, ánd m@kes you crÿ.
impossiblê, the bùrrito îs toò tasty
ønly losers eat burritos
lîkê a burritô
does this website côunt as touching grass, since it's $o green and all
god i hope so
XLtYNCUwEt.png KGoeaQMmO4.png JLQIe1ztmi.png PiahZfhUCC.png bYKhs2lZuA.png Taqsy8WNKn.png 86E7V2CqQj.png fXCrVtHsUr.png